Paaukok vaikams


Aukok CaritasKvietimas maldai už seksualinės prievartos aukas

                                                                 Brangūs tikintieji, 
 
 
Šį penktąjį Gavėnios sekmadienį kviečiame Jus prisiminti žmones, patyrusius seksualinę prievartą, ir už juos melstis. 
 
Tarp mūsų yra brolių ir seserų, kurie buvo sužeisti, nes patyrė seksualinį išnaudojimą. Tai kančios patirtis, neretai sunkiai išdildoma ilgus metus. Lytiškumas, kuriuo Dangaus Kūrėjas apdovanojo žmones, turi aiškų tikslą – būti santuokinės vyro ir moters meilės bei jų vaisingumo galia. Ji atveria žmogaus giliausius jausmus ir gyvybės slėpinį. Tai šventa dovana. Todėl jos naudojimas turi būti apgaubtas ypatinga pagarba, jautrumu ir apsauga. Bet kokia prievarta žmogaus seksualumo srityje yra nusikaltimas Dievui ir žmogui. Jis pažeidžia lytiškumo šventumą, todėl yra ypač skausmingas.  
 
Melskimės, brangieji, už mūsų brolius ir seseris, ypač vaikus ir jaunimą, kurie patyrė šio smurto kančią. Prašykime Viešpaties, kad jie būtų apdovanoti išgydymo malone. Drįstame Jūsų prašyti melstis ir už tuos, kurie vykdė seksualinę prievartą. Jiems reikalingas atsivertimas ir atgaila, kuriai kviečia Gavėnios laikas. Budėkime, kad mūsų visuomenėje, mūsų šeimų ir bendruomenių aplinkoje išnyktų bet koks asmens išnaudojimas. Mūsų Tėvynėje yra daug kilnių žmonių, kurie, vieningai melsdamiesi ir puoselėdami pagarbą kitam, ypač silpnesniam, gali įveikti smurto kultūrą. Juk mes esame Dievo meilės įrankiai, kaip tikinčius į Kristų yra apibūdinęs šv. apaštalas Paulius: „Jūs esate Dievo šventovė ir jumyse gyvena Dievo dvasia.” (1 Kor 3, 16).                  
 
Visuotinė malda už seksualinės prievartos aukas: http://www.katalikai.lt
                                                   
Lietuvos vyskupai Vilnius, 2017 m. kovo 31 d. 

Už saugią Lietuvą


Raskite mus!


Popiežiaus intencija liepos mėnesiui

Naujienų archyvas

Video

Savanorystė

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai