Už saugią Lietuvą


Aukok CaritasVilkaviškio vyskupijoje

Adresas: J. Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė

Tel./faksas: (343) 56338

El. p. caritas@vk.lcn.lt

Puslapis internete: http://vvcaritas.lt/

Pirmininkas - J.E. Vilkaviškio vyskupas Rimantas NORVILA

Direktorius - kun. Arvydas LIEPA

Direktoriaus pavaduotoja - Aušra ADOMAVIČIŪTĖ

Nuo 1991 m. veikianti vyskupijos Caritas organizacija vienija Vilkaviškio vyskupijos dekanatuose veikiančias Caritas grupes ir siekia spręsti socialinius bei karitatyvinius uždavinius. Šiuo metu vyskupijos Caritas skyriai veikia 72-ose parapijose.

Vilkaviškio vyskupijos dekanatų ir parapijų Caritas grupės didžiausia dėmesį skiria darbui su vaikais bei jaunimu, globoja ir slaugo senus, sergančius bei vienišus asmenis. Taip pat yra rūpinamasi stokojančiųjų maitinimu bei socialinėje atskirtyje esančiais žmonėmis.

Veikla

Pagalbos centras „Rūpintojėlis“. Specialistai konsultantai vykdo priklausomybių prevencijos programą: stengiasi padėti žmogui sveikai gyventi, užkirsti kelią fizinei ir dvasinei negaliai.

Senelių namai. Vilkaviškio vyskupijos Caritas  globojami parapijiniai 4 senelių globos namai, kuriuose gyvena 141 gyventojas.

Vaikų dienos centrai. Vaikų dienos centruose juos lankantiems vaikams yra sudaroma galimybė gauti maitinimą, vykdoma dienos priežiūra ir ugdymas, padedamos ruošti pamokos. Carito globojamuose parapijiniuose vaikų dienos centruose lankosi 207 vaikai. Vaikų dienos centrai veikia Aleksoto, Alytaus, Marijampolės dekanatuose.

Labdaros valgyklos. Alytaus šv. Kazimiero, Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies, Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo bei Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijose veikia 4 labdaros valgyklos, kuriose kasdien yra pamaitinama apie 440 žmonių.

Caritas parapijose. Padeda seneliams, ligoniams, našlaičiams, kaliniams. Bendradarbiaudamas su savivaldybėmis ir įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, padeda parapijiniams senelių globos namams, skurstančioms šeimoms.

Vykdomi projektai

Savanorių mokymo programa. – tai savanoriškos veiklos koordinavimas parapijose, seminarų organizavimas savanorystės temomis. Šių seminarų-mokymų tikslas: ugdyti naujai į parapijos „Caritas“ grupes įsijungusius narius ir  artimo meilės tarnystėje jau esančius savanorius; parapijos klebonui padedant ieškoti žmonių karitatyvinei veiklai parapijose aktyvinti.

„Kompleksinė pagalba socialinės atskirties asmenims“. Projekto metu socialinę pagalbą ir psichologo konsultacijas gauna nuteistieji; moterys, po ilgesnės pertraukos grįžtančios į darbo rinką; socialinės rizikos šeimos; neįgalieji; asmenys, sergantys priklausomybės ligomis.

„Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas“

Projekto metu 50 neįgalių asmenų gauna socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padeda juos     įtraukti į vietos bendruomenės veiklą.

,,Noriu būti sveikas“ programos metu vaikų dienos centro ,,Žiniukas“ bendruomenė paskaitų-diskusijų metu įgyja sveikos gyvensenos įgūdžių, kuriuos stiprina pritaikydami kasdieniniame gyvenime.

,,Kartų draugystė“ projekto metu organizuojami bendri meniniai, kultūriniai edukaciniai, etnokultūriniai užsiėmimai, kuriuose ugdoma vaikų pagarba vyresnio amžiaus žmonėms. Tėvai, seneliai ir vaikai skatinami prasmingai leisti laisvalaikį kartu.

Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms. Šiame projekte teikiama pagalba asmenims, nukentėjusiems Lietuvoje ir už jos ribų nuo seksualinės prievartos ir/ar įvairių prekybos žmonėmis formų: prostitucijos, prievartinio darbo, išnaudojimo nusikalstamoms veikoms, fiktyvių santuokų, elgetavimo.

 

Reklama

 


Raskite mus!


Šv. Tėvo intencijos 10 mėn

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija, 2016!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai