Už saugią Lietuvą


Aukok CaritasKauno arkivyskupijoje

Adresas: A. Jakšto g. 4, LT-44279 Kaunas

Tel./faksas:  (37) 209011   

El. p. caritas@kn.lcn.lt

Puslapis internete: http://kaunas.caritas.lt

Pirmininkas – J. E. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ

Direktorius – Arūnas Kučikas

Istorija

Nuo 1989 m. veikianti arkivyskupijos Caritas organizacija vienija Kauno arkivyskupijos parapijų Caritas grupes, skatina bendradarbiavimą tarp įvairių Kauno arkivyskupijos teritorijoje veikiančių katalikiškų organizacijų, draugijų, kongregacijų ir kitų institucijų, siekiant spręsti socialinius bei karitatyvinius uždavinius. 

Caritas grupės veikia daugumoje Kauno arkivyskupijos parapijų, jų veikla koordinuojama pasitelkiant dekanatų centrus. Arkivyskupijos dekanatų ir parapijų Caritas organizacijos didžiausia dėmesį skiria vaikų, jaunimo, vienišų senelių, kalinių globai, vaikų vasaros stovykloms, teikia materialinę ir sielovadinę pagalbą nepasiturintiems, krizinėje situacijoje esantiems asmenims.

Kauno arkivyskupijos Caritas koordinuojamose veiklose dalyvauja gausus bendradarbių būrys - apie 400 karitiečių ir apie 550 savanorių.

Veikla

Vargšų maitinimas. Veikiančiose sriubos valgyklose ir maitinimo punktuose darbo dienomis yra maitinami nepasiturintys ir vargstantys Kauno arkivyskupijos gyventojai.

Vaikų maitinimas. Karmelitų, Palemono, Šančių, Petrašiūnų, Pal. J. Matulaičio, Vilijampolės, Jonavos parapijose savaitgaliais maitinami nepasiturinčių šeimų vaikai.

Parama šeimoms. Veikla yra orientuota į skurdžiai gyvenančias ir daugiavaikes šeimas, vienišas mamas ir probleminėse šeimose augančius vaikus.

Senelių namai. Kauno Šančių, Krakių ir Rumšiškių parapijose veikiantys senelių globos namai priima gyventi sunkiai besiverčiančius, vienišus asmenis. Viso šiuose senelių namuose gyvena 50 senolių.

Vaikų dienos centrai. Vaikų dienos centruose juos lankantiems vaikams sudaroma galimybė gauti maitinimą, yra vykdoma dienos priežiūra ir ugdymas, padedama vaikams patiriantiems smurtą, teikiama pagalba vaikų dienos centrus lankančių vaikų šeimoms. Kauno arkyvyskupijoje veikia „Senamiesčio vaikų dienos centras“, Šančių, Palemono, Eigulių, Karmelitų, Ruklos, Kėdainių (Šv. Juozapo) parapijų dienos centrai. Šiuos vaikų dienos centrus nuolat lanko virš 350 vaikų.

Pagalbos reikalingų žmonių lankymas. Daugumoje parapijų, kuriose veikia Caritas grupės, karitiečiai namuose lanko senyvo amžiaus, vienišus asmenis, daugiavaikias šeimas, bendrauja su jais, aiškinasi jų poreikius, teikia dvasinę ir materialinę pagalbą. Plėtojant šią veiklą yra skatinama, kad prie tokios iniciatyvos prisidėtų savanoriai. 

Pagalba nuteistiesiems ir benamiams. Remiantis darbuotojų ir savanorių nuolatine veikla, rūpinamasi nuteistų asmenų lankymu, jų dvasiniu ugdymu(si), ryšio su jais ir jų artimaisiais palaikymu, tarpininkavimu pristatant nuteistųjų poreikius įstaigų administracijai. Kauno m. veikiančio Benamių dienos centro, kuriame gali lankytis ir iš įkalinimo vietų grįžę asmenys, lankytojams Caritas socialiniai darbuotojai teikia užimtumo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas.

Parama rūbais ir daiktais. Parapijose  kur yra poreikis ir leidžia galimybės, karitiečiai organizuoja stokojančių asmenų aprūpinimą reikalingais rūbais ir daiktais. Parapijiečiai ar kiti geros valios asmenys yra kviečiami pasidalinti nebenaudojamais rūbais, kuriuos priima, peržiūri ir pagal poreikį išdalina Caritas nariai ir savanoriai. Žinodami kokrečių reikalingų daiktų poreikį, karitiečiai pasirūpina, kad stokojantieji juos gautų.  

Reklama

 


Raskite mus!


Šv. Tėvo intencijos 10 mėn

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija, 2016!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai