Šviesos žemėlapis


Aukok CaritasSADM projektas-2019 m.

 
Projekto pavadinimas: Organizacijos Caritas institucinių gebėjimų stiprinimas Lietuvoje
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 02 01 – 2019 12 22
 
 
 
Projekto tikslas - sustiprinti organizacijos Caritas institucinius gebėjimus regionuose (organizacijos valdymo, savanorių telkimo bei socialinių paslaugų teikimo srityse). Šis projekto tikslas yra startas ilgalaikiams organizacijos strateginiams tikslams įgyvendinti (pvz. tapti kompetentingu partneriu valstybinėms ir savivaldybių institucijomis, teikiant socialines paslaugas regionuose, aktyviau įsitraukti į socialinės ir skurdo mažinimo politikos kūrimo, vėliau ir įgyvendinimo, stebėsenos procesus, taip pat plėtoti savanoriškos veiklos galimybes Caritas organizacijoje, ypatingai regionuose).
Tikslui pasiekti išsikelti šie uždaviniai:
1. Sustiprinti gebėjimus savanorių telkimo ir darbo su jais srityje bei sustiprinti Caritas darbuotojų kompetencijas teikiamų viešųjų/socialinių paslaugų srityje (pvz. senų ir vienišų žmonių priežiūra, vaikų dienos centrų veikla ir pagalbos šeimoms organizavimas);
2. Sustiprinti lėšų planavimo, finansinio savarankiškumo bei dalyvavimo gebėjimus teikiamų / galimų teikti viešųjų paslaugų srityse bei priimant viešojo valdymo sprendimus;
3. Parengti organizacijos Caritas dalyvavimo viešųjų/socialinių ir/ar kt. paslaugų bei socialinės pagalbos plėtros galimybių regionuose planą bei pakviesti žmones įsitraukti į savanorišką veiklą.
4. Suorganizuoti metinę konferenciją tarpsektorinių patirčių pasidalinimui socialinių bei kitų paslaugų organizavimo ir teikimo srityse bei parengti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl socialinių paslaugų įgyvendinimo savivaldybėse plėtros (įtraukiant NVO sektorių).

INFO DĖL COVID-19

          

Paaukok vaikams


Popiežiaus Intencija 2020-05 mėn.

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai