Už saugią Lietuvą


Aukok CaritasMisija, vizija ir funkcijos

Caritas – tai tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir padedanti vargstantiems, nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, lyties ir tautybės. Caritas savo veikloje remiasi Katalikų bažnyčios socialiniu mokymu, akcentuojančiu žmogaus orumą.

Lietuvos Caritas – tai savanoriškas pagalbos artimui sambūris, kurio profesionalius koordinatorius remia ir išlaiko Bažnyčia. Organizacijos narių daugumą (95 proc.) sudaro savanoriai. Pagrindinė Lietuvos Caritas veikla – teikti socialines paslaugas.

Vizija

Lietuvos Caritas – tai organizuota geros valios žmonių, motyvuotų Katalikų Bažnyčios socialiniu mokymu ir humanistinėmis nuostatomis, veikla, kuria siekiama mažinti skurdą, socialinę atskirtį ir pažeidžiamiausiems visuomenės sluoksniams tarnauti Kristaus dvasia.

Misija

Lietuvos Caritas vienija savanorius ir profesionalius koordinatorius socialinei veiklai plėtoti, pripažįsta asmens orumo, tolerancijos, veiklios artimo meilės vertybes bei vadovaujasi solidarumo, subsidiarumo ir teisingumo principais.

Lietuvos Caritas, siekdamas įtvirtinti socialinį teisingumą visuomenėje, bendradarbiauja su valstybės, socialinės rūpybos ir NVO struktūromis, tarptautiniu Caritas tinklu, ES ir kitų šalių socialinės veiklos fondais.

Funkcijos:

  • koordinuoti Caritas veiklą ir vykdyti socialinius projektus;
  • atstovauti vargstančiųjų interesams ir ginti juos tarptautinėse ir valstybinėse institucijose, siekiant sukurti socialiniu teisingumu grįstą visuomenę;
  • informuoti visuomenę apie socialinio gyvenimo pokyčius, akcentuojant iškylančias problemas;
  • užtikrinti nuolatinį Caritas narių kvalifikacijos kėlimą;
  • skatinti bendradarbiavimą tarp Caritas, NVO ir vyriausybinių struktūrų, ieškant finansavimo šaltinių socialiniams projektams vykdyti.

Reklama

 


Raskite mus!


Šv. Tėvo intencijos 10 mėn

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija, 2016!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai