Už saugią Lietuvą


Aukok CaritasMisija, vizija ir funkcijos

Caritas – tai tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir padedanti vargstantiems, nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, lyties ir tautybės. Caritas savo veikloje remiasi Katalikų bažnyčios socialiniu mokymu, akcentuojančiu žmogaus orumą.

Lietuvos Caritas – tai savanoriškas pagalbos artimui sambūris, kurio profesionalius koordinatorius remia ir išlaiko Bažnyčia. Organizacijos narių daugumą (95 proc.) sudaro savanoriai. Pagrindinė Lietuvos Caritas veikla – teikti socialines paslaugas.

Vizija

Katalikų Bažnyčia nori padėti silpniausiems savo bendruomenės bei visuomenės nariams ir reikšmingai prisidėti prie socialiai jautrios visuomenės kūrimosi. Caritas atliekama meilės tarnystė parapijos bendruomenėje yra neatskiriama krikščioniškosios tapatybės dalis drauge su Dievo Žodžio skelbimu ir sakramentų Šventimu. Karitatyvinė veikla yra patraukli krikščioniško asmeninio augimo galimybe. Taip pat ji įgalina veiksmingą krikščioniškosios bendruomenės liudijimą.

 

Misija

Lietuvos Caritas vykdo savo tamystę sekdamas Kristumi. Jo tarnystė - autentiškas Gerosios Naujienos liudijimas pasauliui, vilties ir tikėjimo ženklas.

Caritas tarnystė yra Katalikų Bažnyčios pastoracinė veikla. Ji vykdoma kaip krikščioniškosios meilės tarnyste, kuri yra neatskiriama krikščioniškosios (katalikiškosios) tapatybės dalis. 

Lietuvos Caritas misija - skatinti Bažnyčioje sielovadinę karitatyvinę tarnystę, o visuomeneje - socialinio teisingumo ir atsakomybės jausmą.

 

Funkcijos:

  • koordinuoti Caritas veiklą ir vykdyti socialinius projektus;
  • atstovauti vargstančiųjų interesams ir ginti juos tarptautinėse ir valstybinėse institucijose, siekiant sukurti socialiniu teisingumu grįstą visuomenę;
  • informuoti visuomenę apie socialinio gyvenimo pokyčius, akcentuojant iškylančias problemas;
  • užtikrinti nuolatinį Caritas narių kvalifikacijos kėlimą;
  • skatinti bendradarbiavimą tarp Caritas, NVO ir vyriausybinių struktūrų, ieškant finansavimo šaltinių socialiniams projektams vykdyti.

Reklama

 


Raskite mus!


Šv. Tėvo intencija Vasario mėn.

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija, 2016!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai