Šviesos žemėlapis


Aukok CaritasMisija, vizija ir tikslai

Misija

Caritas Lietuvoje misija - skatinti Bažnyčioje sielovadinę karitatyvinę tarnystę (pagalba vargstantiesiems), o visuomeneje - socialinio teisingumo ir atsakomybės jausmą.

Lietuvos Caritas vykdo savo tamystę sekdamas Kristumi. Jo tarnystė - autentiškas Gerosios Naujienos liudijimas pasauliui, vilties ir tikėjimo ženklas.

Caritas tarnystė yra Katalikų Bažnyčios pastoracinė veikla. Ji vykdoma kaip krikščioniškosios meilės tarnyste, kuri yra neatskiriama krikščioniškosios (katalikiškosios) tapatybės dalis. 

Vizija

Katalikų Bažnyčia nori padėti silpniausiems savo bendruomenės bei visuomenės nariams ir reikšmingai prisidėti prie socialiai jautrios visuomenės kūrimosi.

Caritas atliekama meilės tarnystė parapijos bendruomenėje yra neatskiriama krikščioniškosios tapatybės dalis drauge su Dievo Žodžio skelbimu ir sakramentų šventimu.

Karitatyvinė veikla yra patraukli krikščioniško asmeninio augimo galimybe. Taip pat ji įgalina veiksmingą krikščioniškosios bendruomenės liudijimą.

Lietuvos Caritas Tikslai ir uždaviniai 

1. Organizuoti ir įgyvendinti Bažnydios sielovadinę karitatyvinę tarnystę:

1.1. Kviesti Lietuvos Katalikų Bažnyčios bendruomenę tarpusavio meilei ir karitatyviniam veikimui.

1.2. Skatinti savanorystę Katalikų Bažnyčioje ir visuomeneje.

1.3. Rūpintis atliekančiųjų karitatyvinę tarnystę sielovada ir ugdymu siekiant sudaryti sąlygas skleistis autentiškam krikščionio pašaukimui.

1.4. Atsiliepti i meiles teologiją bei socialinį Katalikų Bažnyčios mokymą ir juos skleisti.

2. Siekti socialinio teisingumo visuomenėje:

2.2. Ginti socialiai pažeidžiamų asmenų teises. 

2.3. Ugdyti ir skatinti socialinio teisingumo nuostatas visuomeneje lvkdant dvasinio, socialinio ir materialinio skurdo mažinimą bei prevenciją.

2.4. Tirti skurdo situaciją bei jo priežastis Lietuvoje ir skatinti visuomenę, taip pat jos struktūras veiksmingiau ir sparčiau spręsti skurdo problemas.

2.5. Bendradarbiauti su regioninėmis, nacionalinėmis ir tarptautinėmis socialinės pagalbos struktūromis ir socialinėje srityje veikiančiomis kitomis religinėmis konfesijomis, siekiant socialinio teisingumo visuomenėje.

2.6. Inicijuoti ir koordinuoti nacionalines skurdo mažinimo akcijas bei veiklas.

3. Telkti Lietuvos vyskupijų Caritas veiklai nacionaliniu lygiu ir jiems atstovauti:

3.1. Vienyti vyskupijų Caritas, inicijuoti bei koordinuoti bendrą Caritas veiklą Lietuvoje ir skleisti aktualią informaciją vyskupijose.

3.2. Atstovauti ir viešinti Lietuvos Caritas interesus Bažnyčios, valstybės, visuomenės ir tarptautinėse struktūrose. 

3.3. Prisidėti prie vyskupijų Caritas veiklos pletros ir struktūrinio stiprinimo, kad jie tinkamai igyvendintų Caritas misiją vyskupijose.

3.4. Skatinti Lietuvos Caritas darbuotojų ugdymą įvairiais lygmenimis.

3.5. Reaguoti į krizines situacijas Lietuvoje ir pasaulyje telkiant ir koordinuojant Bažnyčios ir visuomenės išteklius Lietuvoje.

3.6. Dalyvauti Caritas Internationalis konfederacijos ir Regiono Caritas Europa veikloje.

INFO DĖL COVID-19

          

Paaukok vaikams


Popiežiaus intencija 2020-04 mėn.

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai